Apply for this job now

Transcription Executive Welsh

Location
Cardiff, South Glamorgan
Salary
£20,565
Job Type
Permanent
Posted
7 Sep 2022

We are looking for an enthusiastic person to join our busy, friendly team of staff and volunteers at the RNIB Transcription Service in Wales.

Our busy team convert all types of original material into audio, braille, large print and other accessible formats in English and Welsh. There is plenty of variety in the role - you could be working with a narrator on a Talking Book, supporting volunteers, making an accessible version of a magazine or mainstream book or producing curriculum materials. You will need to be a fluent Welsh speaker and able to write accurate Welsh.

Ideally, we require someone with knowledge of, and experience in, producing accessible formats preferably with some skill in audio, braille or large print. Flexibility, experience of working as part of a small team and managing volunteers are important parts of the role. Full training, as necessary, will be given to the successful candidate.

In return

We offer a competitive salary, a stimulating and supportive working environment and a benefits package including:

 • 26 days holiday per year (plus bank holidays - pro rata), which increase with service
 • Excellent pension schemes
 • RNIB Rewards - Our employee discounts platform gives you access to offers at over 800 in-store and online retailers
 • In-house training and development opportunities
 • Flexible working arrangements - Each new member of staff will be given a laptop to make working flexibly easy

If you'd like to apply for this great opportunity, please apply online, uploading your CV and cover letter, telling us how you meet the skills, knowledge, and experience for the role and why you think you'd be a great fit for RNIB.

We're the Royal National Institute of Blind People (RNIB) and we're here for everyone affected by sight loss. Working for us means working for one of the UK's biggest charities, supporting almost two million people living with sight loss in the UK.

RNIB is committed to being led by our customers (blind and partially sighted people), and one of the ways we do this is through active involvement and engagement in many of our work activities, including the recruitment of new members of staff.

Please be aware that blind and partially sighted volunteers may be involved in the recruitment and selection process for this vacancy; including reviewing job applications and CVs, shortlisting and interviews and selection tests.

RNIB is committed to being an Equal Opportunities organisation.

Gweithredwr Trawsgrifio Dwyieithog (Gweithio gartref)

Rydym yn edrych am berson brwdfrydig i ymuno â'n tîm cyfeillgar o staff a gwirfoddolwyr yng Ngwasanaeth Trawsgrifio RNIB yng Nghymru.

Mae ein tîm prysur yn troi pob math o ddeunydd gwreiddiol i sain, braille, print bras a fformatiau hygyrch eraill yn Saesneg a Chymraeg. Ceir digon o amrywiaeth yn y rôl - gallwch chi fod yn gweithio gydag adroddwr ar Lyfr Llafar, yn cefnogi gwirfoddolwyr, yn gwneud fersiwn hygyrch o gylchgrawn neu lyfr prif ffrwd neu yn cynhyrchu deunydd cwricwlwm. Bydd angen i chi fod yn siaradwr Cymraeg rhugl sy'n medru ysgrifennu Cymraeg yn gywir.

Yn ddelfrydol, rydym angen rhywun â gwybodaeth am, a phrofiad o, gynhyrchu fformatau hygyrch, ac o ddewis, rhywun â pheth gallu mewn sain, braille neu brint bras. Mae hyblygrwydd, profiad o weithio fel rhan o dîm bach a chefnogi gwirfoddolwyr yn rhannau pwysig o'r rôl. Darperir hyfforddiant llawn, fel sydd angen, ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

Yn gyfnewid am hyn, rydyn ni'n cynnig cyflog cystadleuol a phecyn buddion sy'n cynnwys:

 • 26 diwrnod o wyliau'r flwyddyn pro rata (a gwyliau banc), sy'n cynyddu gyda'ch gwasanaeth
 • Cynlluniau pensiwn rhagorol

Os hoffech wneud cais am y cyfle gwych hwn, gwnewch gais ar-lein, uwchlwytho eich CV a llythyr clawr, gan ddweud wrthym sut rydych chi'n cwrdd â'r sgiliau, y wybodaeth, a'r profiad ar gyfer y rôl a pham eich bod yn credu y byddech yn addas iawn i RNIB.

Ni yw'r Royal National Institute of Blind People (RNIB) ac rydym yma er mwyn pawb a effeithir gan golled golwg. Mae gweithio i ni yn golygu gweithio i un o elusennau mwyaf y DU, sydd yn cefnogi bron i ddwy filiwn o bobl yn y DU sy'n byw gyda cholled golwg.

Mae RNIB wedi ymrwymo i gael ein harwain gan ein cwsmeriaid (pobl ddall ac â golwg rhannol), ac un o'r ffyrdd rydym yn gwneud hyn yw trwy ymwneud ac ymrwymiad gweithredol yn llawer o'n gweithgarwch, gan gynnwys penodi aelodau newydd o staff.

Byddwch yn ymwybodol y gall gwirfoddolwyr dall ac â golwg rhannol fod ynghlwm â'r broses o recriwtio a dewis ar gyfer y swydd hon; gan gynwys adolygu ceisiadau am swyddi a CVs, paratoi rhestr fer a chyfweliadau a phrofion dewis.

Mae RNIB yn ymrwymedig i fod yn sefydliad Cyfle Cyfartal.

Apply for this job now

Details

 • Job Reference: 706198838-2
 • Date Posted: 7 September 2022
 • Recruiter: Royal National Institute of Blind People
 • Location: Cardiff, South Glamorgan
 • Salary: £20,565
 • Sector: Executive Positions
 • Job Type: Permanent